תנאי השימוש באפליקציית MyZeekr
ברוכים הבאים לתנאי השימוש באפליקציית MyZeekr (להלן: "האפליקציה").
בטרם שימוש באפליקציה, יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים, אנא הימנע מכל שימוש באפליקציה.
מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באפליקציה.
*תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונים לנשים ולגברים כאחד*
*בכל מקום שבו תנאי שימוש אלו מופנים כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך*
כללי
1. אפליקציה זו הינה בבעלותה של גיאו מוביליטי בע"מ ח.פ. 516271350 מרחוב יגאל אלון 67, תל אביב 6744317 (להלן: "גיאו מוביליטי"), ומנוהלת ומופעלת על ידי גיאו מוביליטי.
2. מטרת האפליקציה היא לאפשר לבעלי כלי רכב תוצרת Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd (להלן: "היצרן" או "Zeekr") שיובאו ושווקו בישראל על ידי גיאו מוביליטי (להלן: "רכב"), לקבל באמצעותה שירותים ומידע על ובקשר עם הרכב שבבעלותם, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן.
3. השימוש באפליקציה ובשירותים המסופקים באמצעותה, כפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), ותנאי מדיניות הפרטיות של האפליקציה המצורפים בקישור כאן (להלן: "מדיניות הפרטיות") אשר מסדירים בכתב את היחסים המשפטיים והמוסכמים בין גיאו מוביליטי לבין המשתמש באפליקציה (להלן: "המשתמש"), ועשויים להיות כפופים לתנאים ספציפיים לרבות מדיניות פרטיות ספציפית, של גיאו מוביליטי או צדדי ג', שיחולו בנוסף לתנאים אלו, על שירותים מסוימים באפליקציה (להלן: "תנאי השירות").
4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הסכמים או פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, יגברו תנאי השימוש, אלא אם מצוין במפורש אחרת. על האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין תנאי השירות, יגברו תנאי השירות, אלא אם מצוין במפורש אחרת
תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות, ייקראו להלן יחד: "תנאי האפליקציה".
5. חלק משירותי האפליקציה יינתנו באמצעות "מודול בקרת רכב Zeekr" ו"שירותי מודול מרכז המשתמשים" של היצרן, אשר ניתנים ומופעלים על ידי היצרן בהתאם ובכפוף לתנאי השירות של היצרן המפורטים בקישור כאן (להלן, לפי העניין: "מערכת היצרן" ו- "שירותי היצרן").
6. השימוש באפליקציה מותנה בכך שהמשתמש הוא בעל הרכב שאליו קושרה האפליקציה או שהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מבעל הרכב כאמור לעשות שימוש באפליקציה המקושרת לרכבו. כל שימוש בניגוד לאמור מהווה הפרה של תנאי השימוש ואף עבירה על החוק.
במתן הרשאה לאדם אחר לנהוג או לעשות שימוש אחר ברכב, מוטלת על בעל הרכב החובה ליידע את האדם האחר, באשר לשיתוף נתוני המיקום של הרכב עם גיאו מוביליטי או צדדים שלישיים, כמפורט בתנאי האפליקציה.
הסכמת המשתמש
7. בעת כל הורדה, התקנה או שימוש באפליקציה, בשירות משירותי האפליקציה המסופק במסגרתה או באמצעותה, או בכל עניין אחר הקשור באפליקציה (לעיל ולהלן: "השימוש"), המשתמש שב ומאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאי האפליקציה. לפיכך, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי האפליקציה, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי להמשיך להשתמש באפליקציה ומתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה, ולהסירה באופן מיידי מכל מכשיר שברשותו.
8. כל שימוש באפליקציה או בשירותי האפליקציה המוצעים דרכה, לרבות שימוש בהרשאות הנדרשות אגב תפעולה, הינו באחריותו המלאה של המשתמש ותוך הסכמתו לתנאי האפליקציה. למעט אם נאמר אחרת במפורש, כלל התנאים השונים בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות הינם מצטברים, ואינם מצמצמים זה את זה. גיאו מוביליטי לא תישא בכל אחריות בגין שימוש שלא על פי תנאי האפליקציה.
תיקון או שינוי תנאי האפליקציה או שירותי האפליקציה
9. גיאו מוביליטי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן, לבטל או לשנות מעת לעת את האפליקציה, תנאי האפליקציה, שירותי האפליקציה, ובכלל זה הוספה, גריעה, שינוי מבנה האפליקציה, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, כולם או חלקם, וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד.
10. המשך השימוש באפליקציה, לאחר הצגתם של תנאי האפליקציה המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים או התיקונים שבוצעו. במקרים שבהם, גיאו מוביליטי תבצע שינויים כאמור אשר על פי שיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, גיאו מוביליטי תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעי המדיה הרלוונטיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל אלה (אך לא רק) אתר האינטרנט של גיאו מוביליטי, דרך חשבון המשתמש, אם קיים, בהתראת דוא"ל, מסרון SMS או וואטסאפ , ככל שקיימים במאגר גיאו מוביליטי ובכפוף לדין החל.
השימוש באפליקציה
11. גיאו מוביליטי מעניקה למשתמש רשות להתקין ולהשתמש באפליקציה לשימוש פרטי ואישי בלבד, ולא כל זכות אחרת בקשר לאפליקציה, קניינית או שאינה קניינית, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש.
12. האפליקציה מיועדת לשימוש בידי נהגים, מעל גיל הנהיגה בלבד, ולבעלי רישיון נהיגה בתוקף בלבד. אם המשתמש או מי מטעמו המורשה להשתמש ברכב או באפליקציה, אינם עומדים באחד או יותר מקריטריונים אלו, עצם השימוש באפליקציה יהווה ראיה לכך שהמשתמש קיבל אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לו לעשות שימוש זה, והשימוש בו כאמור, תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש.
13. פרטי הרישום או סיסמאות של המשתמש לאפליקציה ולשימוש בה, הינם אישיים. גילויים או העברתם לצד ג' על ידי המשתמש, הינם באחריות המשתמש.
14. לגיאו מוביליטי אין דרך לדעת או אחריות בקשר עם השימוש הנעשה במספר הסלולרי של המשתמש לשם רישום, התחברות או שימוש באפליקציה.
15. כמו כן, אין ביכולתה של גיאו מוביליטי לדעת אם השימוש במספר הסלולרי של המשתמש נעשה על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי – בין אם מורשה על ידי המשתמש ובין אם לא. לפיכך, כל כניסה באמצעות מספר סלולרי של משתמש מורשה, או אשר הוצהר כי הוא שייך למשתמש מורשה, תחשב לכל דבר ועניין, כאילו בוצעה על ידי המשתמש או מי מטעמו, ובהסכמתו. לגיאו מוביליטי לא תהיה כל חבות או אחריות בקשר עם השימוש במספר הסלולרי או בקוד האימות או בכל פרט מזהה אחר ובהשלכות השימוש בהם, לרבות טענות כגון פגיעה בפרטיות או שימוש בלתי מורשה, לרבות מעקב אחר מיקום או דפוסי התנהגות ברכב וכו', או כל פגיעה או נזק אחרים שיגרמו למשתמש.
16. אם המשתמש מכר את הרכב או הועברה הבעלות ברכב לצד ג' מכל סיבה שהיא או אם הרכב נגנב, חובת המשתמש ובאחריותו להסיר באופן מידי מהאפליקציה את חשבונו וחשבונות מי הקשורים אליו, אשר ניתנה להם על ידי המשתמש הרשאת שימוש בעבר, ובמקרה של גניבה, להודיע מידית למוקד שירות הלקוחות של גיאו מוביליטי. כל שימוש באפליקציה לאחר מכירת הרכב או ללא הרשאה מפורשת מבעלי הרכב הנוכחיים הינו מנוגד לחוק וחושף את המשתמש בפני תביעות משפטיות. האחריות בגין כך והחובה לעשות כן מוטלת במלואה על המשתמש.
מובהר בזאת כי אין ביכולתה של גיאו מוביליטי לעקוב אחר האמור לעיל. לפיכך הפרה של סעיף זה הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה בקשר עם האמור בסעיף זה.
17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם הבעלות ברכב עברה לצד ג' ("בעל הרכב החדש"), יוכל בעל הרכב החדש לשלוח רישיון רכב עדכני להוכחת בעלותו ברכב, וגיאו מוביליטי תהיה רשאית להסיר מחשבון המשתמש באפליקציה את הרכב ללא הודעת מוקדמת.
האפשרות להוסיף ולגרוע נהגים מורשים לשימוש ברכב או באפליקציה בכל עת היא של המשתמש הראשי שהוגדר באפליקציה עבור הרכב.
18. גיאו מוביליטי עושה ותעשה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באפליקציה יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, גיאו מוביליטי לא תישא בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו או לנכונותו של המידע המצוי באפליקציה.
19. לגיאו מוביליטי הזכות למנוע את גישת המשתמש לאפליקציה ולשירות במסגרתה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
20. ההרשמה לאפליקציה וכן שירותים מסוימים המופעלים דרכה עשויים לחייב שימוש במערכת מסרונים (SMS) או הודעות פנימית, ולעיתים בדואר אלקטרוני או שיחות טלפוניות ככל שהמשתמש יתבקש לכך, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המבוקש. לצורך כך מתבקשת הסכמתו הכללית של המשתמש, מראש, טרם התקנת האפליקציה לשימוש במערכת המסרונים שבמכשיר המשתמש וכדי לשלוח למשתמש הודעות אישיות או התראות לפי הצורך.
21. תוכן המוצג באפליקציה או באמצעותה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על ידי המשתמש בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו בלבד. המשתמש רשאי להשתמש באפליקציה ובתוכן המוצג בה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואין באפליקציה או בתוכן המוצג בה כדי להעניק למשתמש כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו.
שירותי האפליקציה
22. שירותי האפליקציה כוללים בין היתר:
22.1. מידע על נתוני הרכב, כגון דגם, רמת גימור, צבע, מ.ר., מס' שילדה ועוד.
22.2. מידע על היסטוריית הטיפולים שבוצעו ברכב בסוכנויות המורשות של גיאו מוביליטי.
22.3. מידע על לחץ אוויר הנדרש בצמיגי הרכב, ועל נוריות חיווי/אזהרה ומשמעותן, לפי הוראות היצרן.
22.4. מידע על מרכזי השירות המורשים של גיאו מוביליטי וניווט אליהם. המידע על מיקום הסוכנויות המורשות והניווט אליהן, מסופק על ידי צדדים שלישיים, ובאחריותם הבלעדית.
22.5. מידע על עמדות טעינה ציבוריות של מפעילי עמדות טעינה על פי החלטת גיאו מוביליטי, וניווט אליהן –
(א) גיאו מוביליטי רשאית לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מפעילי עמדות הטעינה, שעמדות הטעינה שלהן יוצגו באפליקציה.
(ב) המידע על עמדות הטעינה והניווט אליהן, מסופק על ידי צדדים שלישיים, ובאחריותם הבלעדית.
(ג) גיאו מוביליטי אינה אחראית לעמדות הטעינה, למידע על עמדות הטעינה או לניווט אליהן, ואין בהצגת המידע הנ"ל כדי ליצור, במישרין או בעקיפין או מכוח הדין, כל אחריות, התחייבות, המלצה, ייעוץ או מצג, במפורש או במשתמע, של גיאו מוביליטי כלפי המשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם ובכלל זה, לא בנוגע למידת הדיוק, שלמות, רמת העדכון, או התאמתו של המידע על עמדות הטעינה למטרה או לצורך מסוים, לתקינות עמדות הטעינה, יכולותיהן, זמינותן או מגבלותיהן, ובכלל זה לכל נזק או הוצאה או אי נוחות מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש (אם ייגרמו), במישרין או בעקיפין. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי גיאו מוביליטי או מי מטעמה בקשר עם עמדות הטעינה, המידע המוצג אודותיהן או הניווט אליהן.
22.6. מידע על חניונים וניווט אליהם –
(א) המידע על החניונים והניווט אליהם, מסופק על ידי צדדים שלישיים, ובאחריותם הבלעדית.
(ב) גיאו מוביליטי אינה אחראית למידע על החניונים או לניווט אליהם, ואין בהצגת המידע הנ"ל כדי ליצור, במישרין או בעקיפין או מכוח הדין, כל אחריות, התחייבות, המלצה, ייעוץ או מצג, במפורש או במשתמע, של גיאו מוביליטי כלפי המשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם ובכלל זה, לא בנוגע למידת הדיוק, שלמות, רמת העדכון, או התאמתו של המידע על החניונים למטרה או לצורך מסוים, לזמינותם או לתנאי החניה בהם, ובכלל זה לכל נזק או הוצאה או אי נוחות מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש (אם ייגרמו), במישרין או בעקיפין. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי גיאו מוביליטי או מי מטעמה בקשר עם המידע המוצג אודות החניונים או הניווט אליהם.
22.7. קביעת תור לטיפול לרכב בסוכנות מורשית של גיאו מוביליטי –
(א) שירות זה יאפשר למשתמש ליצור קשר טלפוני לקביעת תור עם הסוכנות המורשית שתיבחר על ידיו או לקבוע תור לסוכנות המורשית באמצעות האפליקציה.
(ב) האפליקציה משמשת כפלטפורמה טכנית שמאפשרת למשתמש להזמין תור לטיפול ברכב אצל סוכנות מורשית לפי בחירתו, בהתאם ללוחות הזמנים והתנאים של הסוכנויות המורשות. גיאו מוביליטי לא מבצעת שירות כלשהו בהזמנת התור לסוכנות המורשית, ולא תישא באחריות לכל טענה, דרישה או תביעה של המשתמש בקשר עם קביעת התור, ובכלל זה למידת הדיוק, שלמות, רמת העדכון או התאמתו של מועד התור שנקבע לסוכנות המורשית, ולכל נזק, הוצאה או אי נוחות מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש (אם ייגרמו), במישרין או בעקיפין, בקשר עם קביעת התור.
22.8. שירותי היצרן באפליקציה –
(א) שירותים המסופקים על ידי היצרן ובאחריותו, באמצעות האפליקציה, בהתאם לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של היצרן, המפורסמים בקישור כאן.
(ב) האפליקציה משמשת כפלטפורמה טכנית, שמאפשרת את הקישור בין המשתמש למערכת היצרן. גיאו מוביליטי לא מספקת או מבצעת שירות כלשהו משירותי היצרן, ואין לה כל אחריות לשירותי היצרן או למערכת היצרן.
(ג) באחריות המשתמש לקרוא ולאשר את תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של היצרן, לפני השימוש בשירותי ובמערכת היצרן.
22.9. גיאו מוביליטי רשאית להוסיף, להסיר או לשנות את השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, ללא הודעה מוקדמת.
שימושים אסורים באפליקציה
23. ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת גיאו מוביליטי, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות או המעשים הבאים בעת שימושו באפליקציה, בשירותי האפליקציה ובתוכנה, כאשר אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתו של המשתמש לאפליקציה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית או פלילית על-פי כל דין. לפיכך, על המשתמש חלים האיסורים הבאים:
(1) לעשות שימוש מסחרי באפליקציה, בשירותי האפליקציה או בתוכן האפליקציה.
(2) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ או לאחסן את תוכן האפליקציה וכל נגזרת ממנה לרבות קוד, בסיס מידע וכו', כולו או חלקו.
(3) להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה.
(4) להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה או מחסירים דבר כלשהו.
(5) לשבש או להפר כל זכות של משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות או לאסוף מי או דע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים או על ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם.
(6) לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר או להשתמש באפליקציה או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
(7) שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע או לקט.
(8) פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של גיאו מוביליטי ומי מטעמה המצויים באפליקציה.
(9) כל שימוש שהינו בניגוד לדין, לרבות, חוקי הגנת הפרטיות, חוקי הקניין הרוחני השונים וחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
התחייבויות והצהרות המשתמש
24. בעת ההרשמה או השימוש באפליקציה, מתחייב המשתמש למלא פרטים נכונים ומדויקים בלבד ולפתוח חשבון רק עבור עצמו. המשתמש מסכים למסור לגיאו מוביליטי את פרטיו האישיים.
25. המשתמש מצהיר בעת הרשמתו לאפליקציה כי הוא הבעלים החוקי של הרכב כפי שעולה מרישיון הרכב, או שקיבל הרשאה מבעל הרכב להשתמש באפליקציה וכי עדכן את כל הנוהגים ברכב בדבר היכולת לנטר את התנהגות הנהיגה וקיבל מהם הסכמה לכך.
26. המשתמש מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות את גיאו מוביליטי בגין כל חבות או נזק או הוצאה שייגרמו לה על ידי המשתמש בגין מסירת פרט שגוי או הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת הוראות הדין.
27. השימוש באפליקציה לא יגרע מאחריות המשתמש בה לנהוג ברכב לפי כל דין, וכן מאחריות המשתמש לעשות שימוש ברכב בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות יצרן הרכב או יבואן הרכב.
28. לא יהיו למשתמש טענות, תביעות או דרישות כלפי גיאו מוביליטי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרמו לו עקב השימוש באפליקציה. כמו כן, יודגש כי גיאו מוביליטי לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב שימוש באפליקציה, מתן או אי מתן השירות כולו או מקצתו.
29. גיאו מוביליטי או סוכנויות מורשות של גיאו מוביליטי או מי מטעמה רשאיות להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד או לכתובת הדוא"ל של המשתמש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שההודעות הינן ברירת המחדל של האפליקציה וכי תתאפשר לו חסימת ההודעות באפליקציה אם ירצה בכך, על ידי שינוי בהגדרות ההרשאות בממשק הטלפון הנייד.
30. המשתמש מודע ומסכים לכך שהאפליקציה תעשה שימוש במאפיינים וביישומים הקיימים במכשיר הנייד שלו, לרבות גישה למצלמה, נתוני מיקום (Gps) וכל אמצעי אחר הנדרש לשם מתן שירותי האפליקציה, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות המצויה כאן ובכפוף להסכמתו. כמו כן, ידוע למשתמש כי באפשרותו לחסום את הרשאות גישה אלו באמצעות הגדרות המכשיר הנייד שלו, אך ייתכן שחלק מן שירותי האפליקציה יימנעו ממנו בשל כך.
המידע באפליקציה וקניין רוחני
31. האפליקציה היא פרי פיתוח של גיאו מוביליטי ואין להעתיק את השירות שניתן מכוחה, אין להעתיק את קוד האפליקציה ואין לעשות בו פעולות של הנדסה חוזרת (Reverse Engineering). זכויות גיאו מוביליטי באפליקציה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים של גיאו מוביליטי וכל פרט אחר הקשור באפליקציה. סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים שונים באפליקציה, אם יפורסמו באפליקציה, הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
32. הסימנים המופיעים באפליקציה הם סימני המסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעלי סימני המסחר.
33. גיאו מוביליטי אינה אחראית לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים ('לינקים') מהאפליקציה, והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, רשאית גיאו מוביליטי להסיר מהאפליקציה קישורים שנכללו בה, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. אין בקישורים באפליקציה כדי לפרש הבעת תמיכה או מתן חסות על ידי גיאו מוביליטי לאותם מקורות מידע ותכנים או המלצה לעשות בהם שימוש.
34. כל התמונות, הוידאו וכיו"ב, המופיעים באפליקציה ובמערכות קשורות, לרבות המערכות המתקדמות, הינן להמחשה בלבד. גיאו מוביליטי מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן, ושירות המסופקים באמצעותה כמות שהוא (AS IS), בלי שום הצהרות או התחייבות שהן.
35. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתוכן האפליקציה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של גיאו מוביליטי בלבד או של צד שלישי, ככל שישנו, שהעניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידי המשתמש הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מגיאו מוביליטי.
קבלת מידע מצדדים שלישיים ושיתוף מידע
36. גיאו מוביליטי תקבל מידע מסוים ביחס למשתמש מצדדים שלישיים לרבות ספקי השירות או תשתף מידע עם צדדים שלישיים, הן לצורך מתן שירותי האפליקציה והן לצרכים נוספים, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות.
37. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות לעניין זה, בפרט, המשתמש נותן הסכמתו כי לצורך אספקת שירות משירותי האפליקציה, גיאו מוביליטי תקבל מידע הנוגע למיקומו או למיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם גיאו מוביליטי.
שינויים באפליקציה והפסקת השירות
38. ידוע ומוסכם, כי האפליקציה הינה "דינאמית" מטבעה, ונתונה לשינויים, וכי גיאו מוביליטי רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש באפליקציה.
39. גיאו מוביליטי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות בכל עת את האפליקציה או שירותי האפליקציה, ובכלל זה על ידי הוספה, גריעה של מי משירותי האפליקציה או כל חלק מהתכנים ושירותי האפליקציה, שינוי מבנה האפליקציה, מראה, היקפם וזמינותם של שירותי האפליקציה המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה, וכן להפסיק לחלוטין את האפליקציה, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי גיאו מוביליטי בגין האמור.
40. גיאו מוביליטי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכל דין, למחוק מידע שנשמר או הופק בקשר למשתמש, בלא לשמור כל גיבוי ממנו וללא הודעה כלשהי מעבר למפורט בתנאי שימוש אלו.
41. גיאו מוביליטי רשאית מעת לעת, להציע גרסאות עדכון לאפליקציה, לרבות "עדכון כפוי" (חסימת אפשרות הכניסה לאפליקציה המותקנת על המכשיר עד לביצוע שדרוג/עדכון גרסה).
42. המשתמש מקבל על עצמו ומסכים לתנאי שימוש אלו על כל סעיפיהם, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בהם. כל שימוש באפליקציה, הינו הסכמה מלאה לתנאי השימוש, העדכניים, כפי שיפורסמו בעת השימוש באפליקציה.
הגבלת אחריות ושיפוי
43. למעט אם מצוין מפורשות בתנאי השימוש, האפליקציה ושירותי האפליקציה ניתנים כמות שהם ("AS-IS") ועל בסיס זמינות ("AS-AVAILABLE") ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת.
44. השימוש באפליקציה עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש בשירותים סלולריים ובאינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. גיאו מוביליטי עושה מאמצים רבים לספק למשתמש חווית שימוש איכותית באפליקציה. עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ועלולה שלא להיות למשתמש גישה לשירותי האפליקציה מעת לעת. גיאו מוביליטי אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל גיאו מוביליטי.
45. גיאו מוביליטי עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים כדי לאבטח את האפליקציה ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מכשיר המשתמש באפליקציה לבין המחשבים התומכים בה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, גיאו מוביליטי נוקטת באמצעים מקובלים להגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האפליקציה ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
46. על אף האמור לעיל, גיאו מוביליטי אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי גיאו מוביליטי לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באפליקציה או בתוכנה או בשירותים הנלווים לה, על ידי המשתמש באפליקציה או מי מטעמו או בשל כשל אבטחתי אל מעבר לשליטתה.
47. מעת לעת נעשים שיפורים ושינויים באפליקציה, לרבות תוספות והסרת תכנים, שירותים וכדומה, על פי שיקול דעתה של גיאו מוביליטי. העדכונים מתבצעים אוטומטית ובדרך כלל אינם דורשים את אישור המשתמש.
48. השימוש בשירותי האפליקציה מותנה בין היתר, בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך המכשיר של המשתמש אשר הינו האחראי הבלעדי לתקינות או זמינות השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי האפליקציה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית או רשת האינטרנט וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.
49. גיאו מוביליטי לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת שירותי האפליקציה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת או מתן שירותי האפליקציה או תקלות במכשיר או אי התאמה ביחס להגדרות ולהרשאות אשר הזין המשתמש במכשיר או תקלה במערכות של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב כי לא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גיאו מוביליטי בגין האמור לעיל.
50. המשתמש מצהיר ומסכים לכך, שייתכן שבמהלך השימוש באפליקציה ייגרם לו נזק או הפסד כתוצאה מסיכונים מערכתיים, הפרעות, תקלות, שיבושים, עיכובים, ירידה באיכות או ירידה בטיב, פגיעה במהירות השירות או באופן השירות, אובדן תקשורת, אובדן מידע, פגיעה ברצף הפעילות באפליקציה, גניבת מידע מהאפליקציה, חשיפת מידע הנמצא באפליקציה על ידי צדדים שלישיים שאינם גיאו מוביליטי או מי מטעמה או כח עליון או בכל דרך אחרת. גיאו מוביליטי לא תפצה או תשפה את המשתמש בגין כל נזק או הפסד או תשלום שיגרם למשתמש, כתוצאה מסיכונים אלו.
51. במקרה ששירות כלשהו משירותי האפליקציה ניתן על ידי צדדים שלישיים לרבות מידע המסופק על ידי צדדים שלישיים, גיאו מוביליטי לא תישא באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות או המידע וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו או המידע כאמור, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המשתמש לפנות ישירות לצד השלישי הרלוונטי בכל טענה לעניין השירות המסופק, הכל כמפורט בתנאי השירות הרלוונטיים.
52. גיאו מוביליטי או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותי האפליקציה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה או גיבוי או אובדן של תכנים או כל מידע ביחס למשתמש או לשירותי האפליקציה.
53. המשתמש מתחייב לשפות את גיאו מוביליטי, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש, תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות או תנאי השירות.
54. ידוע למשתמש כי ייתכן שנפלו טעויות באפליקציה, ובכל עניין המפורסם באפליקציה או בקשר לאפליקציה, וכי גיאו מוביליטי שומרת על זכותה לתקן טעויות אלו, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד גיאו מוביליטי בעניין זה.
דין ומקום שיפוט
55. על השימוש באפליקציה, תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש או מהאפליקציה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.
56. אין במסמך זה או בתנאים הכלולים בו או בשימוש באפליקציה בכל אופן שהוא, כדי ליצור או להתפרש כאילו יוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין גיאו מוביליטי או מי מטעמה.
57. אם תנאי מתנאי שימוש אלה או ממדיניות הפרטיות או מתנאי תנאי השירות ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
58. גיאו מוביליטי שומרת על זכותה להפסיק או לשנות כל היבט בשירות, בכל עת. תנאי השימוש הללו, מדיניות הפרטיות, תנאי השירות, השימוש באפליקציה וכן ההתקשרות בין המשתמש לבין גיאו מוביליטי הינם כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו לפיהם.
59. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי השירות, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה או דרישה או תביעה כנגד גיאו מוביליטי, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
יצירת קשר
60. בכל עניין, שאלה או בקשה, יש לפנות אל שירות הלקוחות של גיאו מוביליטי בטלפון: 0773344000 בדואר אלקטרוני שכתובתו contact@zeekr-israel.co.il , בדואר לכתובת יגאל אלון 67, תל אביב 6744317 או באמצעות כפתור החיוג המהיר באפליקציה. בכל תכתובת לגיאו מוביליטי יש לכלול את פרטי המשתמש המלאים לרבות, כתובת, טלפון ואימייל ליצירת קשר. גיאו מוביליטי תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
61. גיאו מוביליטי עשויה לאפשר למשתמשים לתת לה משוב בקשר לאפליקציה ותנקוט מאמצים סבירים לשם הפקת לקחים בהתאם למשוב שיתקבל. על אף האמור, גיאו מוביליטי אינה נושאת בכל אחריות או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסמו או להסירו בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
62. כל הודעה אשר תישלח על ידי גיאו מוביליטי למשתמש וזאת על פי הכתובת שציין תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר או נשלחה במייל, לפי העניין.

תאריך עדכון אחרון01.07.2024